Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

SLOVAQUIE


Rédigé le Dimanche 18 Mars 2007 à 14:40 | Lu 682 commentaire(s) modifié le Dimanche 18 Mars 2007Slovenska komora psychologov
Trnavska cesta 112
821 02 Bratislava
Slovak Republic

e-mail: tajomnik@komorapsychologov.sk
Website: www.komorapsychologov.sk

Informácie k certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
Podľa nariadenia vlády SR č. 324/2006 §21, ods.9, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č.742/2004 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, je u iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským jednoodborovým vzdelaním II stupňa potrebné na odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v psychoterapii mať potvrdenie o absolvovaní psychoterapeutického výcviku, ktoré podľa uvedeného ods. 9 potvrdzuje Slovenská psychoterapeutická spoločnosť.

Uvedené sa týka hlavne psychológov, ktorí potrebujú mať vo svojej licencii na výkon povolania, (príp. zdrav. praxe alebo odbor. zástupcu) uvedenú certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia. Bez tohto potvrdenia sekčná komora psychológov SKIZPALT nemôže uviesť túto certifikovanú činnosť do licencie.

Na spoločnom stretnutí zástupcov SPS a Sekčnej komory psychológov SKIZPALT bola dohodnutá spolupráca pri vydávaní uvedených potvrdení.

Pre členov SKP SKIZPALT, ktorí požiadali o vydanie licencie aj na certifikovanú prac. činnosti psychoterapia, zabezpečí vyžiadanie potvrdenia od SPS Sekčná komora psychológov a zašle originál potvrdenia žiadateľovi spolu s licenciou.

Nečlenovia SKP SKIZPALT, ktorí potrebujú uvedené potvrdenie - získajú ho po zaslaní požiadavky na sekretariát SPS.

Vypracovala: Dr. Jachymovičová


COTISATIONS : d'après les ressources


Vážené kolegyne, kolegovia,

dňom 1.6.2006 je v platnosti nariadenia vlády SR č. a 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, ktoré určuje pre psychológiu tieto špecializácie a certifikované pracovné činnosti:
Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore psychológia
1. klinická psychológia,
2. poradenská psychológia,
3. pracovná a organizačná psychológia,
4. školská psychológia.

Spoločné certifikované pracovné činnosti k uvedeným špecializáciám sú:
– drogové závislosti,
– psychoterapia,
– dopravná psychológia,
– klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)

Vládne nariadenie č. 324/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania stanovuje podmienky ako tieto špecializácie, resp. certifikované pracovné činnosti získať, ak v týchto smeroch psychológovia doteraz pracovali alebo absolvovali kurzy a výcviky nasledovne:
(1) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore poradenská psychológia majú aj
a) psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činností poradenskej psychológie na základe osvedčenia SKP alebo
b) psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v práci poradenského psychológa a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení platných predpisov.
(2) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia majú aj
a) psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činnosti pracovnej a organizačnej psychológie na základe osvedčenie SKP alebo
b) psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v pracovno-organizačnej psychologickej činnosti a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s pracovno-organizačnou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení platných predpisov.
(3) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore školská psychológia majú aj
a) psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činností školskej psychológie podľa osvedčenia SKP alebo
b) psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v práci školského psychológa a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení platných predpisov.
(4) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v klinickej psychofyziológii, neurofeedbacku a biofeedbacku podľa osobitného predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2006 absolvovali najmenej 250-hodinový odborný kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti najmenej v pomere jedna ku trom, potvrdený Slovenskou asociáciou pre biofeedback a neuroreguláciu, na ktorý nadväzovala najmenej jednoročná odborná prax s metódami biofeedbacku alebo neurofeedbacku, v rámci ktorej preukázateľne odliečili najmenej 10 osôb použitím najmenej
a) 30 sedení, z ktorých každé trvalo najmenej 35 minút u každej osoby pri použití neurofeedbacku alebo
b) 10 sedení, z ktorých každé trvalo najmenej 35 minút u každej osoby pri použití biofeedbacku variability srdcovej frekvencie.
(5) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským jednoodborovým vzdelaním II. stupňa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa doterajších predpisov absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického štúdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.
(6) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii podľa osobitného predpisu10b) môžu získať aj zdravotnícki pracovníci s iným ako jednoodborovým vysokoškolským vzdelaním, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2006 absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického štúdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, ak si v rámci sústavného vzdelávania doplnia chýbajúcu časť obsahu štúdia zameraného na psychoterapiu, ktorú absolvovali zdravotnícki pracovníci s jednoodborovým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Tá musí byť potvrdená Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou ako ekvivalentná vysokoškolskému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov.

Uvedené činnosti môžu vykonávať tí, ktorí získajú licenciu od komory na jednotlivé špecializácie, resp, certifikované pracovné činnosti.

Podmienky na vydanie licencie sú uvedené na www.komorapsychologov.sk.

Pre výkon špecializovaných pracovných činnosti z oblasti poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia a školská psychológia sa v prevažnej miere dotýka licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.


SOURCE : Site de la Chambre
Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 18 Mars 2007 - 15:37 ALLEMAGNE

Jeudi 28 Décembre 2006 - 01:43 AUTRICHE

Identité professionnelle et responsabilité sociale | Collèges de Psychologie | Code Santé Publique | Nomenclatures et répertoires | Codes de Déontologie & Instances | Diagnostic du psychologue | Ordre professionnel France | CNU, Associations & Organisations des psychologues
Collèges de psychologie, expérimentation : questions & réponses


Suivez-nous
Facebook
Twitter
Newsletter
Mobile
Rss

Partager ce site

L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Les annonces

Vidéos
Maximilien Bachelart
Maximilien Bachelart | 21/06/2021 | 272 vues
Qui sommes nous ?
Senja STIRN | 19/01/2021 | 151 vues
Lire Voir Ecouter
Senja STIRN | 28/10/2020 | 237 vues
Lire Voir Ecouter
Senja STIRN | 28/10/2020 | 190 vues
Lire Voir Ecouter
Senja STIRN | 12/01/2015 | 7600 vues
Lire Voir Ecouter
Senja STIRN | 12/01/2015 | 1041 vues
SOCIÉTÉ
Senja STIRN | 16/02/2014 | 1818 vues
Vidéos
Senja STIRN | 09/02/2014 | 1192 vues
Vidéos
Senja STIRN | 09/02/2014 | 834 vues
Qui sommes nous ?
Senja STIRN | 23/12/2013 | 637 vues
Neuropsychologie, Psychologie clinique & Santé
Senja STIRN | 24/06/2013 | 1329 vues